Group Members

Professor Tianbo Liu

Researchers:

Dr. Dongdi Zhang
Visiting Scholar
Henan University, China

Ph.D. Students:

Hui Li
B.S., USTC, China
Jiahui Chen
B.S., Peking University, China
Jiancheng Luo
B.S., ECUST, China; M.S., Univ. of Akron
Xinyu Sun
B.S., ECUST, China; M.S., Univ. of Akron
Ehsan Raee
B.E., Univ. Tehran, Iran
Yuqing Yang
B.S., Wuhan Univ.;
M.S. Columbia Univ.

Visiting Students:

Bo Qi

Dalian Inst. of Tech.

M.S. Students:

Zihao Liang

East China Univ. Sci. & Tech.
Qiao Liu

Beijing Univ. Chem. Tech.
Yidan Shen

East China Univ. Sci. & Tech.
Songtao Ye

Beijing Univ. Chem. Tech.
Kexing Xiao

Qingdao Int. Tech.
YuHang Chen

Sichuan Univ.
Fangbei Liu

Zhengzhou Univ.